La revista El Temps ressenya el llibre d'Eladi Crehuet