iSabadell cita ell llibre

Els ajuntaments franquistes a Catalunya.

Política i administració municipal

(1938-1979), de Martí Marín